image-slider-grau
image-slider-grau-bn

Informació general

Gràcies al CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius podràs:

Generar animacions 2D i 3D, programar en llenguatges d’alt nivell i conceptualitzar projectes des del primer esbós per a produccions digitals de Videojoc, Joc Aplicat i Tematització en el context dels productes multimèdia interactius. Faràs possible l’elaboració de projectes reals, el seu fet narratiu i la generació d’interaccions naturals en temps real per aplicar al món de l’Entreteniment i L’Espectacle, la Museologia. L’Educació, la Medicina, l’Esport, el Màrqueting, etc. Des de la gestió de recursos fins a la presa i tractament d’imatges i sons. organitzant i executant les fases de creació de material audiovisual de tot tipus.

Estaràs preparat per treballar amb empresas de l’Entreteniment Temàtic, de Multimèdia. de videojocs i del Joc Aplicar, o productores cinematogràfiques que cerquen experts per ajudar a innovar des de la disrupció. Experts capaços de generar productes atractius i novedosos. Tot un món que demanarà pràcticament 1 milió de llocs de treball de cara al 2017 i tan sols a la UE.

Només a ENTI-UB trobaràs un mòdul exculsiu d’entreteniment temàtic i jocs aplicats. Recorda que els Jocs Seriosos o Aplicatsa fan passar una bona estona i alhora formen en competències o resolen d’altres reptes, aplicant gamificació a sectors com el mèdic, la recuperació en Fisioteràpia, l’aprenentatge o la creació de simuladors, entre molts d’altres. No oblidis que les atraccions i continguts de museus i dels parcs temàtics són grans Videojocs en el fons, que requereixen de formació tècnica i artística d’un technical artist.

Sortides professionals

 • Dissenyador/a per a Dispositius Mòbils
 • Dissenyador/a Web
 • Dissenyador/a de Videojocs i de Jocs Aplicats
 • Cap de projecte en Creació i Producció Digital (Producer)
 • Artista de Jocs, Jocs Aplicats i Videojocs
 • Dissenyador/a de Nivells (Level Designer)
 • Tècnic/a  en “Playtesting” (QA)
 • Dissenyador/a de So en Videojocs
 • Emprenedor/a
 • Dissenyador/a de Jocs (Game Designer)
 • Animador Digital

Pla d'estudis

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M
Assignatura Especialitat Hores mínimes
AS ITD GD M
Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 66
Disseny, dibuix i modelatge per a animació 165
Animació d’elements 2D i 3D 231
Color, il·luminació i acabats 2D i 3D 165
Projectes de jocs i entorns interactius 66
Realització de projectes multimèdia interactius 132
Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu i videojocs 231
Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals 132
Formació i orientació laboral 99
Empresa i iniciativa emprenedora 66
Projecte d’animacions 3D, jocs i entorns interactius 99
Formació en centres de treball 383
Entreteniment temàtic i jocs aplicats 165

 

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Un sector en creixement

La indústria digital -i concretament la del Videojoc- creix a tot el món. De fet és el sector amb un creixement més sòlid i sostingut de les noves tecnologies. Del 2011 al 2016 s’estima un creixement de negoci del 7’2%, concretament és passarà del 58700 M€ a 83000M€1 

L’estudi fet per ICEC2 en dades de l’any 2010 ens diu que les empreses catalanes representen el 36% de la producció total de l’estat. Les empreses de Catalunya es decanten majoritàriament  pel disseny de Casual Games 130 títols l’any 2010, un 40% per a mòbil i 30% per a plataforma en línea. La indústria del Videojoc a Espanya és el líder en vendes comparada amb les altres industries com la música, el cinema i el DVD i ocupa un lloc prominent en el sector dels continguts digitals a escala mundial.

El creixement del nombre de treballadors en el sector del Videojoc des del 2009 fins avui és duplica any rere any. La Consultora Addeco especialitzada en l’àmbit laboral xifra les necessitats de la La industria global de continguts digitals pel període 2011-16 en  requerirà 1 milió de llocs de treball.

Altrament el creixement en la creació i descarrega d’aplicacions de mòbil, App, ha desbordat totes les previsions més optimistes dels darrers anys tal com indiquen els informes de conjuntura del mateixMobile World Congress. Barcelona està consolidant-se com un Clúster del Videojoc i de les Aplicacions Mòbils, no només per ser la seu del MWC si no perquè disposa de grans i petites empreses, un exemple d’algunes de les empreses més importants radicades a Barcelona i la seva àrea:

FX Interactive, A Crowd of Monsters, Abylight, Akamon, Beautifun, Blinzy, Down to moon, Gameloft, Unkasoft, Kotoc, Novarama, Virtual Toys, Bloom 3D, Tecnalia, BrainSins, HiSocial, Punto Extra, Devilish Games, Mercury Steam, Cookie Box, GamyGame, Gamedonia, Jugo, TwenTIC, Kilima, Factoria d’Imatges, Ubi Soft, King, Social Point, Digital Legends Entertainment, Over the top games, Omnidrone, Kerad Games, Gestionet, Undercoders, Pyro Studios, Blit Software, Bitoon, Star-T, MediaFlow, PortAventura.

Si bé les condicions de creixement del sector del Videojoc són òptimes per trobar feina a prop casa nostra no cal oblidar que en un món global com el que vivim hi ha moltes possibilitats de treballar per les grans companyies nord-americanes, europees i asiàtiques que estan pujant amb molta força.

En tot aquest context la formació i l’experiència d’ENTI ofereix grans possibilitats en diverses sortides professionals perquè aquestes són múltiples i van creixen amb el temps. ENTI ho fixa estar en contacte permanent amb les empreses per adaptar-nos les seves necessitats i facilitar-los els professionals que requereixen.

1 PWC: Informe Global Entertainment and  Media Outlook, 2011-2015. Price Waterhouse and Coopers. Resum Executiu. Plana 40.

2 ICEC: Institut Català de les Empreses Culturals (Govern de Catalunya)

Més informació:

image-slider-grau
image-slider-grau-bn

Información general

Gracias al CFGS en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos podrás:

Generar animaciones 2D y 3D, programar en lenguajes de alto nivel y conceptualizar proyectos desde el primer boceto para producciones digitales de Videojuego, Juego Aplicado y Tematización en el contexto de los productos multimedia interactivos. Harás posible la elaboración de proyectos reales, su hecho narrativo y la generación de interacciones naturales en tiempo real para aplicar al mundo del Entretenimiento y el Espectáculo, la Museología, la Educación, la Medicina, el Deporte, el Márketing, etc. Desde la gestión de recursos hasta la toma y tratamiento de imágenes y sonidos. organizando y ejecutando las fases de creación de material audiovisual de todo tipo.

Estarás preparado para trabajar con empresas del Entretenimiento Temático, de Multimedia. de videojuegos y del Juego Aplicar, o productoras cinematográficas que buscan expertos para ayudar a innovar desde la disrupción. Expertos capaces de generar productos atractivos y novedosos. Todo un mundo que pedirá prácticamente 1 millón de puestos de trabajo de cara al 2017 y tan sólo en la UE.

Sólo a ENTIDAD-UB encontrarás un módulo exculsivo de entretenimiento temático y juegos aplicados. Recuerda que los Juegos Serios o Aplicatsa hacen pasar un buen rato y al mismo tiempo forman en competencias o resuelven otros retos, aplicando gamificación a sectores como el médico, la recuperación en Fisioterapia, el aprendizaje o la creación de simuladores, entre muchos otros. No olvides que las atracciones y contenidos de museos y los parques temáticos son grandes Videojuegos en el fondo, que requieren de formación técnica y artística de un technical artist.

Salidas profesionales

 • Diseñador / a para Dispositivos Móviles
 • Diseñador / a Web
 • Diseñador / a de Videojuegos y de Juegos Aplicados
 • Jefe de proyecto en Creación y Producción Digital (Producer)
 • Artista de Juegos, Juegos Aplicados y Videojuegos
 • Diseñador / a de Niveles (Level Designer)
 • Técnico / a en “Playtesting” (QA)
 • Diseñador / a de Sonido en Videojuegos
 • Emprendedor / a
 • Diseñador / a de Juegos (Game Designer)
 • Animador Digital

Plan de estudios

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M
Assignatura Especialitat Hores mínimes
AS ITD GD M
Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 66
Disseny, dibuix i modelatge per a animació 165
Animació d’elements 2D i 3D 231
Color, il·luminació i acabats 2D i 3D 165
Projectes de jocs i entorns interactius 66
Realització de projectes multimèdia interactius 132
Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu i videojocs 231
Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals 132
Formació i orientació laboral 99
Empresa i iniciativa emprenedora 66
Projecte d’animacions 3D, jocs i entorns interactius 99
Formació en centres de treball 383
Entreteniment temàtic i jocs aplicats 165

 

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Un sector en crecimiento

La industria digital -y concretamente la del videojuego- crece en todo el mundo. De hecho es el sector con un crecimiento más sólido y sostenido de las nuevas tecnologías. Del 2011 al 2016 se estima un crecimiento de negocio del 7’2%, concretamente es pasará del 58 700 M € a 83000M € 1

El estudio hecho por ICEC2 en datos del año 2010 nos dice que las empresas catalanas representan el 36% de la producción total del estado. Las empresas de Cataluña se decantan mayoritariamente por el diseño de Casual Games 130 títulos en 2010, un 40% para móvil y 30% para plataforma en línea. La industria del Videojuego en España es el líder en ventas comparada con las otras industrias como la música, el cine y el DVD y ocupa un lugar prominente en el sector de los contenidos digitales a escala mundial.

El crecimiento del número de trabajadores en el sector del Videojuego desde el 2009 hasta hoy es duplica año tras año. La Consultora Addeco especializada en el ámbito laboral cifra las necesidades de la La industria global de contenidos digitales para el periodo 2011-16 en requerirá 1 millón de puestos de trabajo.

De lo contrario el crecimiento en la creación y descarga de aplicaciones de móvil, App, ha desbordado todas las previsiones más optimistas de los últimos años tal como indican los informes de coyuntura del mateixMobile World Congress. Barcelona está consolidándose como un Clúster del Videojuego y de las Aplicaciones Móviles, no sólo por ser la sede del MWC si no porque dispone de grandes y pequeñas empresas, un ejemplo de algunas de las empresas más importantes radicadas en Barcelona y su área:

FX Interactive, A Crowd of Monsters, Abylight, Akamon, Beautifun, Blinzy, Down to moon, Gameloft, Unkasoft, Kotoc, Novarama, Virtual Toys, Bloom 3D, Tecnalia, BrainSins, HiSocial, Punto Extra, Devilish Games, Mercury Steam, Cookie Box, GamyGame, Gamedonia, Jugo, TwenTIC, Kilima, Factoria d’Imatges, Ubi Soft, King, Social Point, Digital Legends Entertainment, Over the top games, Omnidrone, Kerad Games, Gestionet, Undercoders, Pyro Studios, Blit Software, Bitoon, Star-T, MediaFlow, PortAventura.

Si bien las condiciones de crecimiento del sector del Videojuego son óptimas para encontrar trabajo cerca nuestra casa no hay que olvidar que en un mundo global como el que vivimos hay muchas posibilidades de trabajar para las grandes compañías norteamericanas, europeas y asiáticas que están subiendo con mucha fuerza.

En todo este contexto la formación y la experiencia de ENTI ofrece grandes posibilidades en diversas salidas profesionales para que estas son múltiples y crecen con el tiempo. ENTI lo fija mantenerse en contacto con las empresas para adaptarnos sus necesidades y facilitarles los profesionales que requieren.

1 PWC: Informe Global Entertainment and Media Outlook, 2011-2015. Price Waterhouse and Coopers. Resumen Ejecutivo. Plana 40.

2 ICEC: Instituto Catalán de las Empresas Culturales (Gobierno de Cataluña)

Más información: