CFGS-APLICACIONS
CFGS-APLICACIONS-BN

Informació general

Programació de videojocs i oci digital

El creixement de la indústria del videojoc i els jocs aplicats a Catalunya i especialment a Barcelona comporta una gran demanada de professionals i especialment de programadors (developers). Avui en dia hi ha molts estudis reglats i no reglats de programació però la majoria d’ells no estan especialitzats en videojocs i jocs aplicats (serious games) com ho és ENTI-UB.

El nostre contacte diari amb la indústria de la interactivitat digital ens permet oferir-te un CFGS que conté els ensenyaments bàsics de la programació en llenguatges tant de baix nivell (C++ i Java) com d’alt (motors com Unity i Unreal o d’altres depenent del moment i del mercat) per a desenvolupaments tant 2D com 3D des de la utilització òptima del hardware d’ordinadors, consoles i dispositius mòbils.

Aprendràs a programar videojocs i jocs aplicats 2D  i 3D amb tot tipus de llenguatges i motors (engines). Sempre encarat a que puguis treballar en la indústria del videojoc i els jocs aplicats. No en va, ENTI-UB disposa de convenis amb els principals estudis i companyies del sector per poder fer-hi les pràctiques de 2n curs. Però no ens aturem aquí i és que a ENTI-UB adquiriràs les habilitats i les eines per a l’emprenedoria.

A ENTI-UB el més important és la implementació pràctica ja que així aprendràs a pensar, produir i vendre el teu propi videojoc o joc aplicat. La nostra metodologia és basa en el learning by doing. Per això prioritzem el PROJECTE, les pràctiques i considerem els hackathons o Jam’s com metodologia educativa de primer ordre.

Sortides professionals

 • Tècnic/a de desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils
 • Tècnic/a de desenvolupament de Videojocs
 • Tècnic/a de desenvolupament de Jocs Aplicats
 • Tècnic/a en “Playtesting” (QA)

Pla d'estudis

Móduls del cicle

 • Sistemes Informàtics    167h
 • Bases de Dades  138h
 • Programació  230h
 • Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió de la Informació 91h
 • Entorns de Desenvolupament 60h
 • Accés a Dades 80h
 •  Desenvolupament d’interfícies 94h
 • Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils 99h
 • Programació de Serveis i Processos 87h
 •  Sistemes de Gestió Empresarial 55h
 • Game Design 31h
 • Disseny 2D i 3D 99h
 • Programació de Videojocs 2D i 3D 188h
 • Formació i Orientació Laboral 99h
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora 66h
 • Projecte de Desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma 99h
 • Formació en Centres de Treball 317h

Accés

CFGS-APLICACIONS
CFGS-APLICACIONS-BN

Información General

Programación de videojuegos y ocio digital

El crecimiento de la industria del videojuego y los juegos aplicados en Cataluña y especialmente en Barcelona conlleva una gran demanda de profesionales y especialmente de programadores (developers). Hoy en día hay muchos estudios reglados y no reglados de programación pero la mayoría de ellos no están especializados en videojuegos y juegos aplicados (serious games) como lo es ENTI-UB.

Nuestro contacto diario con la industria de la interactividad digital nos permite ofrecerte un CFGS que contiene las enseñanzas básicas de la programación en lenguajes tanto de bajo nivel (C ++ y Java) como de alto (motores como Unity y Unreal o de otros dependiendo del momento y del mercado) para desarrollos tanto 2D como 3D desde la utilización óptima del hardware de ordenadores, consolas y dispositivos móviles.

Aprenderás a programar videojuegos y juegos aplicados 2D y 3D con todo tipo de lenguajes y motores (engines). Siempre encarado que puedas trabajar en la industria del videojuego y los juegos aplicados. No en vano, ENTI-UB dispone de convenios con los principales estudios y compañías del sector para poder hacer las prácticas de 2º curso. Pero no nos detenemos aquí y es que a ENTI-UB adquirirás las habilidades y las herramientas para el emprendimiento.

A ENTI-UB lo más importante es la implementación práctica ya que así aprenderás a pensar, producir y vender tu propio videojuego o juego aplicado. Nuestra metodología se basa en el learning by doing. Por eso priorizamos el PROYECTO, las prácticas y consideramos los hackathons o Jam’s como metodología educativa de primer orden.

Salidas profesionales

 • Técnico / a de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles
 • Técnico / a de desarrollo de Videojuegos
 • Técnico / a de desarrollo de Juegos Aplicados
 • Técnico / a en “Playtesting” (QA)

Plan d'estudios

Módulos del ciclo

 • Sistemas Informáticos 167h
 • Bases de Datos 138h
 • programación 230h
 • Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información 91h
 • Entornos de Desarrollo 60h
 • Acceso a Datos 80h
 • Desarrollo de interfaces 94h
 • Programación Multimedia y Dispositivos Móviles 99h
 • Programación de Servicios y Procesos 87H
 • Sistemas de Gestión Empresarial 55h
 • Game Design 31h
 • Diseño 2D y 3D 99h
 • Programación de Videojuegos 2D y 3D 188h
 • Formación y Orientación Laboral 99h
 • Empresa e iniciativa emprendedora 66h
 • Proyecto de Desarrollo de aplicaciones Multiplataforma 99h
 • Formación en Centros de Trabajo 317h

Acceso