image-slider-grau
image-slider-grau-bn

Informació General

Crèdits ECTS: 240

En el Grau en Continguts Digitals Interactius, el nostre alumnat aprendrà, amb una visió holística, tot el procés de creació i desenvolupament de videojocs. Conceptualitzar, dissenyar, produir i gestionar peces lúdiques però també Serious Games, adreçats a cobrir el sector dels Jocs Aplicats.

Sempre tenint en compte l’ampli ventall del mercat d’aquesta indústria, i per tant orientant-ho a qualsevol disciplina: Entreteniment Pur, Arquitectura, Salut, Esport, Educació, Comunicació, Fisioteràpia, etc. També, és clar, per a qualsevol suport i format existent, ja sigui analògic o digital –PC, Mac, Smartphone, Tableta, Consola, Cinema, Vídeo, Àudio…

El Grau és una enginyeria, però no es limita a ajudar a desenvolupar les potencialitats de l’hemisferi esquerre (racional, científic, lògic, matemàtic i rigorós) sinó que fa una ferma aposta per cultivar el millor de l’hemisferi dret (apassionat, creatiu, entròpic, innovador i emocional). De tal manera, que s’aconsegueix implicar-se en tot el procés de desenvolupament, vivint des de la part més tècnica fins a les sensacions que volem que el joc transmeti. No són productes en cadena, són creacions personals amb una implicació global.

Estretament lligat a la indústria del videojoc

Tots el professorat d’ENTI-UB està vinculat professionalment a la indústria del Videojoc i dels Serious Games.  Això garanteix l’actualització permanent dels continguts i de les eines tecnològiques, i suposa una millor inserció laboral un cop acabats els estudis. No en va, disposem de convenis amb molts dels estudis i empreses del sector.

L’objectiu d’aquest grau a ENTI-UB és la formació integral dels futurs/es programadors (developers), artistes (Artist) i productors (Producer) de jocs. A banda, ENTI-UB forma part de dues xarxes d’excel·lència internacional que estan cometent projectes de recerca potents i aplicats en l’àmbit, com són JamToday i GameBIZ.

Al Grau en Contiguts Digitals i Interactius, aprendràs a treballar en equip, a utilitzar metodologies àgils de gestió, a descobrir el teu rol en el sí de la indústria del videojoc, creant el teu projecte i a esdevenir emprenedor des del minut zero. Tot això, amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures per tal de poder-te incorporar al mercat global.

Perfil recomanat

Estudiants amb coneixements bàsics de física, de matemàtiques i de programació i ús d’aplicacions informàtiques, al nivell que es tracten en l’itinerari de Ciències i Tecnologia del Batxillerat. Alhora, amb coneixements d’anglès (nivell B1).

Sortides professionals

 • Desenvolupador/a d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils
 • Desenvolupador/a Web
 • Desenvolupador/a Cross-Media (Instal·lació Interactiva)
 • Desenvolupador/a de Videojocs
 • Desenvolupador/a de Jocs Aplicats
 • Cap de projecte en Continguts Digitals Interactius
 • Tècnic/a en “Playtesting” (QA)
 • Especialista en simulació i realitat virtual
 • Emprenedor/a
 • Dissenyador/a de Jocs

Pla d'estudis

Modalitats

Modalitat a temps complert

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau: l’estudiant ha de matricular 60 crèdits
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolución expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

Modalitat a temps parcial

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau:  l’estudiant ha de matricular 30 crèdits
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 18 i 45 crèdits.

Normativa de permanència

Pots trobar la normativa de permanència de la UB en aquest enllaç.

El títol de Graduat en Continguts Digitals Interactius està inscrit a la branca d’Enginyeria i Arquitectura. El pla d’estudis presenta una estructura en mòduls i matèries que s’organitzen en quatre anys acadèmics, amb 240 crèdits ECTS desglossats en vuit semestres.

 

CARÀCTER

CRÈDITS A CURSAR

Bàsic

60

Obligatori

144

Optatiu

24

Treball de fi de Grau

12

 

El crèdit ECTS es computarà com 25 hores de treball de l’estudiant, que es repartirà entre: activitats presencials, activitats tutelades i activitats autònomes.

Mòduls per curs

Els nostres estudis són un Títol Oficial de la Universitat de Barcelona (en adscripció).

Assignatures

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Prácticas externas II OP 6

Asignatura
Especialidad
Caracter
Créditos
AS ITD GD M
1r CURSO
Primer semestre
Historia de los Juegos OB 6
Matemática discreta y estadística FB 6
Fundamentos de Programación FB 6
Introducción a la Psicologia FB 6
Taller de diseño de Juegos OB 6
Segundo Semestre
Tecnología de la Programación FB 6
Álgebra lineal y geometría FB 6
Fundamentos de computadores FB 6
Usabilidad y Análisis de Juegos OB 6
Proyecto I OB 6
2n CURSO
Tercer Semestre
Diseño de Videojuegos OB 6
Programación en lenguaje interpretado FB 6
Sistemas Operativos y Redes FB 6
Principios de composición y diseño FB 6
Proyecto II OB 6
Cuarto Semestre
Narrativa Audiovisual FB 6
Mecánica FB 6
Modelado de escenarios OB 6
Informática gráfica OB 6
Proyecto II OB 6
3r CURSO
Quinto Semestre
Diseño de Interficies OB 6
Técnicas de inteligencia artificial OB 6
Fundamentos de modelaje y animación de personajes OB 6
Metodologías ágiles de producción OB 6
Proyecto III OB 6
Sexto Semestre
Programación de juegos en red OB 6
Diseño de niveles OB 6
Producción de música y audio digital OB 6
Mecánicas de juego avanzadas OB 6
Proyecto III OB 6
4t CURSO
Séptimo semestre
Ampliación de diseño de juegos OB 6
Herramientas de diseño y producción OB 6
Distribución digital y marketing de productos digitales OB 6
Modelos de negocio y escenarios de monetización en productos interactivos OB 6
Octavo Semestre
Ilustración Digital OP 6
Proyecto aplicado a videojuegos OP 6
Investigación en videojuegos OP 6
Programación de Juegos para Consola OP 6
Programación de Juegos para Móviles OP 6
Técnicas Avanzadas de Animación OP 6
Prácticas externas I OP 6
Prácticas externas II OP 6
Trabajo Fin de Grado TFG 12
Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Nota: FB: Formación Básica, OB: Obligatoria, OP: Optativa

Accés

Els requisits d’accés al Grau són:

 • Estar en disposició del títol de Batxillerat i superar la prova d’accés universitària.
 • Ser estudiant d’un país membre de la Unió Europea, amb els que Espanya hagi subscrit un Acord Internacional.
 • Ser estudiant d’un país estranger (no de la Unió Europea), prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol de batxillerat espanyol.
 • Està en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyança Artística o de Tècnic Superior corresponents a les Ensenyances Esportives a les que es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació.
 • Ser major de 25 anys, d’acord amb les previsions de la disposició addicional 25 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats.
 • Acreditar experiència laboral o professional, d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Que siguin majors de 45 anys d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Estar en possessió d’un títol de Grau o titulació equivalent.
 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponent a l’anterior legislació de titulacions universitàries.
 • Hagin cursat estudis universitaris estrangers parcialment o acabant-los no hagin obtingut l’homologació a Espanya i vulguin continuar estudis en una universitat espanyola. Serà requisit indispensable que la universitat corresponent hagi reconegut un mínim de 30 crèdits.

Enllaços

Portal d’accés a la Universitat (Generalitat de Catalunya)

Accés i Preinscripció (UB)

Admissió a ensenyaments de grau (UB)

Notes de tall (UB)

Reconeixements de crèdits ECTS en relació amb els Cicles Formatius de Grau Superior afins

image-slider-grau
image-slider-grau-bn

Informació General

Crèdits ECTS: 240

En el Grau en Continguts Digitals Interactius, el nostre alumnat aprendrà, amb una visió holística, tot el procés de creació i desenvolupament de videojocs. Conceptualitzar, dissenyar, produir i gestionar peces lúdiques però també Serious Games, adreçats a cobrir el sector dels Jocs Aplicats.

Sempre tenint en compte l’ampli ventall del mercat d’aquesta indústria, i per tant orientant-ho a qualsevol disciplina: Entreteniment Pur, Arquitectura, Salut, Esport, Educació, Comunicació, Fisioteràpia, etc. També, és clar, per a qualsevol suport i format existent, ja sigui analògic o digital –PC, Mac, Smartphone, Tableta, Consola, Cinema, Vídeo, Àudio…

El Grau és una enginyeria, però no es limita a ajudar a desenvolupar les potencialitats de l’hemisferi esquerre (racional, científic, lògic, matemàtic i rigorós) sinó que fa una ferma aposta per cultivar el millor de l’hemisferi dret (apassionat, creatiu, entròpic, innovador i emocional). De tal manera, que s’aconsegueix implicar-se en tot el procés de desenvolupament, vivint des de la part més tècnica fins a les sensacions que volem que el joc transmeti. No són productes en cadena, són creacions personals amb una implicació global.

Estretament lligat a la indústria del videojoc

Tots el professorat d’ENTI-UB està vinculat professionalment a la indústria del Videojoc i dels Serious Games.  Això garanteix l’actualització permanent dels continguts i de les eines tecnològiques, i suposa una millor inserció laboral un cop acabats els estudis. No en va, disposem de convenis amb molts dels estudis i empreses del sector.

L’objectiu d’aquest grau a ENTI-UB és la formació integral dels futurs/es programadors (developers), artistes (Artist) i productors (Producer) de jocs. A banda, ENTI-UB forma part de dues xarxes d’excel·lència internacional que estan cometent projectes de recerca potents i aplicats en l’àmbit, com són JamToday i GameBIZ.

Al Grau en Contiguts Digitals i Interactius, aprendràs a treballar en equip, a utilitzar metodologies àgils de gestió, a descobrir el teu rol en el sí de la indústria del videojoc, creant el teu projecte i a esdevenir emprenedor des del minut zero. Tot això, amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures per tal de poder-te incorporar al mercat global.

Perfil recomanat

Estudiants amb coneixements bàsics de física, de matemàtiques i de programació i ús d’aplicacions informàtiques, al nivell que es tracten en l’itinerari de Ciències i Tecnologia del Batxillerat. Alhora, amb coneixements d’anglès (nivell B1).

Sortides professionals

 • Desenvolupador/a d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils
 • Desenvolupador/a Web
 • Desenvolupador/a Cross-Media (Instal·lació Interactiva)
 • Desenvolupador/a de Videojocs
 • Desenvolupador/a de Jocs Aplicats
 • Cap de projecte en Continguts Digitals Interactius
 • Tècnic/a en “Playtesting” (QA)
 • Especialista en simulació i realitat virtual
 • Emprenedor/a
 • Dissenyador/a de Jocs

Pla d'estudis

Modalitats

Modalitat a temps complert

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau: l’estudiant ha de matricular 60 crèdits
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolución expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

Modalitat a temps parcial

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau:  l’estudiant ha de matricular 30 crèdits
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 18 i 45 crèdits.

Normativa de permanència

Pots trobar la normativa de permanència de la UB en aquest enllaç.

El títol de Graduat en Continguts Digitals Interactius està inscrit a la branca d’Enginyeria i Arquitectura. El pla d’estudis presenta una estructura en mòduls i matèries que s’organitzen en quatre anys acadèmics, amb 240 crèdits ECTS desglossats en vuit semestres.

 

CARÀCTER

CRÈDITS A CURSAR

Bàsic

60

Obligatori

144

Optatiu

24

Treball de fi de Grau

12

 

El crèdit ECTS es computarà com 25 hores de treball de l’estudiant, que es repartirà entre: activitats presencials, activitats tutelades i activitats autònomes.

Mòduls per curs

Els nostres estudis són un Títol Oficial de la Universitat de Barcelona (en adscripció).

Assignatures

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Prácticas externas II OP 6

Asignatura
Especialidad
Caracter
Créditos
AS ITD GD M
1r CURSO
Primer semestre
Historia de los Juegos OB 6
Matemática discreta y estadística FB 6
Fundamentos de Programación FB 6
Introducción a la Psicologia FB 6
Taller de diseño de Juegos OB 6
Segundo Semestre
Tecnología de la Programación FB 6
Álgebra lineal y geometría FB 6
Fundamentos de computadores FB 6
Usabilidad y Análisis de Juegos OB 6
Proyecto I OB 6
2n CURSO
Tercer Semestre
Diseño de Videojuegos OB 6
Programación en lenguaje interpretado FB 6
Sistemas Operativos y Redes FB 6
Principios de composición y diseño FB 6
Proyecto II OB 6
Cuarto Semestre
Narrativa Audiovisual FB 6
Mecánica FB 6
Modelado de escenarios OB 6
Informática gráfica OB 6
Proyecto II OB 6
3r CURSO
Quinto Semestre
Diseño de Interficies OB 6
Técnicas de inteligencia artificial OB 6
Fundamentos de modelaje y animación de personajes OB 6
Metodologías ágiles de producción OB 6
Proyecto III OB 6
Sexto Semestre
Programación de juegos en red OB 6
Diseño de niveles OB 6
Producción de música y audio digital OB 6
Mecánicas de juego avanzadas OB 6
Proyecto III OB 6
4t CURSO
Séptimo semestre
Ampliación de diseño de juegos OB 6
Herramientas de diseño y producción OB 6
Distribución digital y marketing de productos digitales OB 6
Modelos de negocio y escenarios de monetización en productos interactivos OB 6
Octavo Semestre
Ilustración Digital OP 6
Proyecto aplicado a videojuegos OP 6
Investigación en videojuegos OP 6
Programación de Juegos para Consola OP 6
Programación de Juegos para Móviles OP 6
Técnicas Avanzadas de Animación OP 6
Prácticas externas I OP 6
Prácticas externas II OP 6
Trabajo Fin de Grado TFG 12
Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Nota: FB: Formación Básica, OB: Obligatoria, OP: Optativa

Accés

Els requisits d’accés al Grau són:

 • Estar en disposició del títol de Batxillerat i superar la prova d’accés universitària.
 • Ser estudiant d’un país membre de la Unió Europea, amb els que Espanya hagi subscrit un Acord Internacional.
 • Ser estudiant d’un país estranger (no de la Unió Europea), prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol de batxillerat espanyol.
 • Està en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyança Artística o de Tècnic Superior corresponents a les Ensenyances Esportives a les que es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació.
 • Ser major de 25 anys, d’acord amb les previsions de la disposició addicional 25 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats.
 • Acreditar experiència laboral o professional, d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Que siguin majors de 45 anys d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Estar en possessió d’un títol de Grau o titulació equivalent.
 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponent a l’anterior legislació de titulacions universitàries.
 • Hagin cursat estudis universitaris estrangers parcialment o acabant-los no hagin obtingut l’homologació a Espanya i vulguin continuar estudis en una universitat espanyola. Serà requisit indispensable que la universitat corresponent hagi reconegut un mínim de 30 crèdits.

Enllaços

Portal d’accés a la Universitat (Generalitat de Catalunya)

Accés i Preinscripció (UB)

Admissió a ensenyaments de grau (UB)

Notes de tall (UB)

Reconeixements de crèdits ECTS en relació amb els Cicles Formatius de Grau Superior afins

image-slider-grau
image-slider-grau-bn

Información General

Créditos ECTS: 240

En el Grado en Contenidos Digitales Interactivos, nuestro alumnado aprenderá, con una visión holística, todo el proceso de creación y desarrollo de videojuegos. Conceptualizar, diseñar, producir y gestionar piezas lúdicas pero también Serious Games, dirigidos a cubrir el sector de los Juegos Aplicados.

Siempre teniendo en cuenta el amplio abanico del mercado de esta industria, y por tanto orientándolo a cualquier disciplina: Entretenimiento Puro, Arquitectura, Salud, Deporte, Educación, Comunicación, Fisioterapia, etc. También, claro, para cualquier soporte y formato existente, ya sea analógico o digital -PC, Mac, Smartphone, Tableta, Consola, Cine, Vídeo, Audio …

El Grado es una ingeniería, pero no se limita a ayudar a desarrollar las potencialidades del hemisferio izquierdo (racional, científico, lógico, matemático y riguroso) sino que hace una firme apuesta por cultivar lo mejor del hemisferio derecho (apasionado, creativo, entrópico, innovador y emocional). De tal manera, que consigue implicarse en todo el proceso de desarrollo, viviendo desde la parte más técnica hasta las sensaciones que queremos que el juego transmita. No son productos en cadena, son creaciones personales con una implicación global.

Estrechamente ligado a la industria del videojuego

Todos los profesores de ENTIDAD-UB están vinculados profesionalmente a la industria del Videojuego y de los Serious Games. Esto garantiza la actualización permanente de los contenidos y de las herramientas tecnológicas, y supone una mejor inserción laboral una vez terminados los estudios. No en vano, disponemos de convenios con muchos de los estudios y empresas del sector.

El objetivo de este grado a ENTIDAD-UB es la formación integral de los futuros / as programadores (developers), artistas (Artist) y productores (Producer) de juegos. Aparte, ENTIDAD-UB forma parte de dos redes de excelencia internacional que están promoviendo proyectos de investigación potentes y aplicados en el ámbito, como son JamToday y GameBIZ.

En Grado en contenidos digitales e Interactivos, aprenderás a trabajar en equipo, a utilizar metodologías ágiles de gestión, a descubrir tu rol en el seno de la industria del videojuego, creando tu proyecto y convertirte en emprendedor desde el minuto cero. Todo ello, con una introducción progresiva de la lengua inglesa a las asignaturas para poder incorporarte al mercado global.

Perfil recomendado

Estudiantes con conocimientos básicos de física, de matemáticas, de programación y uso de aplicaciones informáticas, al nivel que se tratan en el itinerario de Ciencias y Tecnología del Bachillerato. Asimismo, con conocimientos de inglés (nivel B1).

Salidas profesionales

Desarrollador / a de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Desarrollador / a Web
Desarrollador / a Cross-Media (Instalación Interactiva)
Desarrollador / a de Videojuegos
Desarrollador / a de Juegos Aplicados
Jefe de proyecto en Contenidos Digitales Interactivos
Técnico / a en “Playtesting” (QA)
Especialista en simulación y realidad virtual
Emprendedor / a
Diseñador / a de Juegos

Plan de estudios

Modalidades

Modalidad a tiempo completo

Durante el primer año de ingreso en una enseñanza universitaria de grado: el estudiante debe matricularse 60 créditos
A partir del segundo año de ingreso y para los estudiantes de primero que previamente han cursado, total o parcial, otros estudios universitarios oficiales en cualquier universidad: el estudiante debe matricularse entre 46 y 60 créditos. Excepcionalmente, y cuando esté justificado, el jefe de estudios, mediante resoluÂción expresa, puede autorizar una matrícula superior a 60 créditos hasta un máximo de 78 créditos por curso académico.
Modalidad a tiempo parcial

Durante el primer año de ingreso en una enseñanza universitaria de grado: el estudiante debe matricularse 30 créditos
A partir del segundo año de ingreso y para los estudiantes de primero que previamente han cursado, total o parcial, otros estudios universitarios oficiales en cualquier universidad: el estudiante debe matricularse entre 18 y 45 créditos.
Normativa de permanencia

Puedes encontrar la normativa de permanencia de la UB en este enlace.

El título de Graduado en Contenidos Digitales Interactivos está inscrito en la rama de Ingeniería y Arquitectura. El plan de estudios presenta una estructura en módulos y materias que se organizan en cuatro años académicos, con 240 créditos ECTS desglosados ​​en ocho semestres.

 

CARÁCTER

CRÉDITOS A CURSAR

Básico

60

Obligatorio

144

Optativo

24

Trabajo final grado

12

 

El crèdit ECTS es computarà com 25 hores de treball de l’estudiant, que es repartirà entre: activitats presencials, activitats tutelades i activitats autònomes.

Módulos por curso

Nuestros estudios son un Título Oficial de la Universidad de Barcelona (en adscripción).

Asignaturas

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Prácticas externas II OP 6

Asignatura
Especialidad
Caracter
Créditos
AS ITD GD M
1r CURSO
Primer semestre
Historia de los Juegos OB 6
Matemática discreta y estadística FB 6
Fundamentos de Programación FB 6
Introducción a la Psicologia FB 6
Taller de diseño de Juegos OB 6
Segundo Semestre
Programación en lenguaje interpretado FB 6
Álgebra FB 6
Fundamentos de computadores FB 6
Usabilidad y Análisis de Juegos OB 6
Proyecto I OB 6
2n CURSO
Tercer Semestre
Diseño de Videojuegos OB 6
Tecnología de la Programación FB 6
Sistemas Operativos y Redes FB 6
Principios de composición y diseño FB 6
Proyecto II OB 6
Cuarto Semestre
Narrativa Audiovisual FB 6
Mecánica FB 6
Modelado de escenarios OB 6
Informática gráfica OB 6
Proyecto II OB 6
3r CURSO
Quinto Semestre
Diseño de Interficies OB 6
Técnicas de inteligencia artificial para Videojuegos OB 6
Fundamentos de modelaje y animación de personajes OB 6
Métodos ágiles de producción OB 6
Proyecto III OB 6
Sexto Semestre
Programación de juegos en red OB 6
Diseño de niveles OB 6
Producción de música y audio digital OB 6
Mecánicas de juego avanzadas OB 6
Proyecto III OB 6
4t CURSO
Séptimo semestre
Ampliación de diseño de juegos OB 6
Herramientas de diseño y producción OB 6
Distribución digital y marketing de productos digitales OB 6
Modelos de negocio y escenarios de monetización en productos interactivos OB 6
Octavo Semestre
Ilustración Digital OP 6
Proyecto aplicado a videojuegos OP 6
Investigación en videojuegos OP 6
Programación de Juegos para Consola OP 6
Programación de Juegos para Móviles OP 6
Técnicas Avanzadas de Animación OP 6
Prácticas externas I OP 6
Prácticas externas II OP 6
Trabajo Fin de Grado TFG 12
Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Nota: FB: Formación Básica, OB: Obligatoria, OP: Optativa

Acceso

Los requisitos de acceso al Grado son:

 • Estar en disposición del título de Bachillerato y superar la prueba de acceso universitaria.
 • Ser estudiante de un país miembro de la Unión Europea, con los que España haya suscrito un Acuerdo Internacional.
 • Ser estudiante de un país extranjero (no de la Unión Europea), previa solicitud de homologación del título de origen al título de bachillerato español.
 • Está en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanza Artística o de Técnico Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a las que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.
 • Ser mayor de 25 años, de acuerdo con las previsiones de la disposición adicional 25 de la Ley Orgánica 2/2001, de Universidades. Acreditar experiencia laboral o profesional, de acuerdo con el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2001, de Universidades, en la redacción de la Ley 4/2007.
 • Que sean mayores de 45 años de acuerdo con el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2001, de Universidades, en la redacción de la Ley 4/2007.
 • Estar en posesión de un título de Grado o titulación equivalente.
 • Estar en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondiente a la anterior legislación de titulaciones universitarias.
 • Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios extranjeros parcialmente o terminándolos no hayan obtenido la homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. Será requisito indispensable que la universidad correspondiente haya reconocido un mínimo de 30 créditos.