musica 1

Informació General

La música i la seva aplicació es desenvolupen de múltiples maneres. Els conceptes que fins ara hem utilitzat canvien, es perfilen, s’adapten i es transformen. Si es considera que la música ha de complir una sèrie d’objectius, ara, aquests objectius es creen.

El Màster en Música per a Experiències de l’Entreteniment d’ENTI-UB vol ser un referent en un món canviant i exigent. Ja que si bé d’una banda s’aborda la indústria relacionada amb la imatge en moviment, d’una altra també s’aprofundeix en camps com els video games, les apps, els serious games, els newsgames, la gamificació, els simuladors, la música en parcs temàtics, l’aplicació de la música en espectacles, les performances en viu, dispositius escènics o la música i el so en la realitat virtual.

Un màster amb aquestes característiques s’ha d’impartir en un entorn específic i ENTI-UB és aquest lloc. Amb una experiència de cinc anys formant als millors developers i amb un nou grau específic per a artistes, ha arribat el moment de preparar els creadors i especialistes de tot el que té a veure amb la música i el so de la indústria dels nostres dies, de l’entreteniment del futur.

Aquest màster està adreçat a un perfil múltiple d’alumnes. A l’endinsar-se en tot allò que té a veure amb l’experiència de l’entreteniment s’abracen diferents camps de l’expressió i del coneixement. Els perfils recomanats per aquesta titulació són variats: graduats i estudiants amb coneixements de música, developers, productors musicals, tècnics en so, estudiants de cinema, artistes multimèdia, compositors, intèrprets musicals o creadors d’espectacles vinculats amb la música.

Sortides professionals

 • Compositor Videojocs/Cine /TV/ Publicitat
 • Artistes Digitals
 • Productors Musicals
 • Tècnics en so
 • Creatius en tecnologia
 • Especialistes en Audio 3D
 • Especialistes en Arts Visuals
 • Especialistes de Música en Espectacles
 • Especialistes en Robòtica relacionada amb el So i la Música
 • Musicòlegs
 • Responsables d’Empreses relacionades amb Música
 • Regidor d’espectacles en viu
 • Creadors de Performance amb So
 • Periodistes Musicals
 • Tècnics en Cultura Musical
 • Especialistes en Robòtica relacionada amb el So i la Música
 • Creadors de Produccions en el camp de l’Òpera
 • Responsables de Discogràfiques
 • DJ’s

Assignatures

 • Realitat virtual
 • NOtació musical
 • Logic pro
 • Projecte
 • La música al cinema
 • Producció musical
 • Guió interactiu i guió música
 • So i so 3D
 • Post producció de so, des del guió fins a l’exhibició
 • Àudio immersiu
 • Unity i unreal
 • Middleware
 • La veu i la creació
 • Interacció musical
 • Tecnología de l’entreteniment
 • Història de la música interactiva

Optatives

 • Orquestació midi
 • Drets d’autor
 • Pro Tools

Accés

Aquest màster està adreçat a un perfil múltiple d’alumnes. A l’endinsar-se en tot allò que té a veure amb l’experiència de l’entreteniment s’abracen diferents camps de l’expressió i del coneixement. Els perfils recomanats per aquesta titulació són variats: graduats i estudiants amb coneixements de música, developers, productors musicals, tècnics en so, estudiants de cinema, artistes multimèdia, compositors, intèrprets musicals o creadors d’espectacles vinculats amb la música.

Normativa pròpia de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI):

Sol·licitud de títols

musica 1

Información General

La música y su aplicación se desarrollan de múltiples maneras. Los conceptos que hasta ahora hemos utilizado cambian, se perfilan, se adaptan y se transforman. Si se considera que la música debe cumplir una serie de objetivos, ahora, estos objetivos se crean.

El Master en Música para Experiencias del Entretenimiento de ENTIDAD-UB quiere ser un referente en un mundo cambiante y exigente. Ya que si bien por una parte se aborda la industria relacionada con la imagen en movimiento, de otra también se profundiza en campos como los video games, las apps, los serious games, los newsgames, la gamificación, los simuladores , la música en parques temáticos, la aplicación de la música en espectáculos, las performances en vivo, dispositivos escénicos o la música y el sonido en la realidad virtual.

Un máster con estas características se impartirá en un entorno específico y ENTIDAD-UB es este lugar. Con una experiencia de cinco años formando los mejores developers y con un nuevo grado específico para artistas, ha llegado el momento de preparar los creadores y especialistas de todo lo que tiene que ver con la música y el sonido de la industria de nuestros días, del entretenimiento del futuro.

Este máster está dirigido a un perfil múltiple de alumnos. Al adentrarse en todo lo que tiene que ver con la experiencia del entretenimiento abrazan diferentes campos de la expresión y del conocimiento. Los perfiles recomendados para esta titulación son variados: graduados y estudiantes con conocimientos de música, developers, productores musicales, técnicos en sonido, estudiantes de cine, artistas multimedia, compositores, intérpretes musicales o creadores de espectáculos vinculados con la música.

Salidas profesionales

 • Compositor Videojuegos / Cine / TV / Publicidad
 • artistas Digitales
 • productores Musicales
 • Técnicos en sonido
 • Creativos en tecnología
 • Especialistas en Audio 3D
 • Especialistas en Artes Visuales
 • Especialistas de Música en Espectáculos
 • Especialistas en Robótica relacionada con el Sonido y la Música
 • musicólogos
 • Responsables de Empresas relacionadas con Música
 • Regidor de espectáculos en vivo
 • Creadores de Performance con Sonido
 • periodistas Musicales
 • Técnicos en Cultura Musical
 • Especialistas en Robótica relacionada con el Sonido y la Música
 • Creadores de Producciones en el campo de la Ópera
 • Responsables de Discográficas
 • DJ

Asignaturas

 • Realidad virtual
 • Notación musical
 • Logic pro
 • Proyecto
 • La música en el cine
 • Producción musical
 • Guión interactivo y guión música
 • Sonido y sonido 3D
 • Post producción de sonido, desde el guión hasta la exhibición
 • audio inmersivo
 • Unity y unreal
 • Middleware
 • La voz y la creación
 • Interacción musical
 • Tecnología del entretenimiento
 • Historia de la música interactiva

Optativas

 • Orquestación midi
 • Derechos de autor
 • Pro Tools

Acceso

Este máster está dirigido a un perfil múltiple de alumnos. Al adentrarse en todo lo que tiene que ver con la experiencia del entretenimiento abrazan diferentes campos de la expresión y del conocimiento. Los perfiles recomendados para esta titulación son variados: graduados y estudiantes con conocimientos de música, developers, productores musicales, técnicos en sonido, estudiantes de cine, artistas multimedia, compositores, intérpretes musicales o creadores de espectáculos vinculados con la música.

Normativa propia de la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas (ENTI):