image-slider-grau
image-slider-grau-bn

Informació General

Durada: 1 any acadèmic
Crèdits: 60 ECTS

El títol de Màster oficial en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals està adscrit a la branca de les Ciències Socials i Jurídiques. El pla d’estudis presenta una estructura en matèries que s’organitzen en un any acadèmic, amb 60 ECTS desglossats en dos semestres.

Es tracta d’un Màster que se centra en el perfil PRODUCER de la indústria digital. És a dir l’estudi i pràctica dels diferents models i parts del negoci des de la gestió de projectes i aspectes legals com la propietat intel·lectual fins a la monetització del producte passant pel màrqueting digital. Fins aquí podríem comparar-lo amb molts Màster que ja existeixen en la nostra oferta acadèmica més propera. Però el Màster d’ENTI-UB en PRODUCCIÓ I EMPRENEDORIA DE CONTINGUTS DIGITALS va més enllà ja que incorpora nous àmbits que milloraran la capacitat creativa i executiva del PRODUCER com Tecnologies Digitals, Gamificació, Usabilitat avançada o narrativa transmèdia.

La suma dels coneixements de gestió amb nous llenguatges i tecnologies el converteix en un Màster únic. No és una casualitat que aquest Màster es faci a ENTI-UB. Amb dos graus especialitzats en formar developers i artists i amb una sòlida base de game designer ambdós, al nostre centre s’hi donen les condicions per a un ecosistema creatiu per a la interrelació dels diferents rols de la indústria del videojocs i digital en general, pel coworking i per a establir xarxes de complicitat per als teus projectes.

L’estructura del Màster està formada per matèries referents a: Tecnologia de la Innovació; Art, Disseny Visual i Creativitat; Estratègia i Gestió de Negoci; Innovació i Noves Tendències en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals, Eines per a la Producció i l’Emprenedoria de Continguts Digitals, a més del treball de fi de màster. Aquesta planificació garanteix la correcta adquisició de les competències del títol, que s’instal·la en l’àmbit de l’Economia Digital.

Sortides professionals

Com a perfils de sortida del programa de màster que ens ocupa, amb un clar esperit emprenedor a més de formatiu en les àrees relatives a la gestió d’aquest tipus de projectes lúdic-artístics, podem referir-nos als següents, referents a Negoci Digital: CDO o Chief Digital Officer, Director/a de Projectes Digitals, Responsable de Producció i/o de Producte Digital, Director/a de Continguts, Dissenyador/a o Arquitecte/a d’Economia Digital, Director/a de Desenvolupament de Negoci Digital, Dissenyador/a de Crowdfunding, Analista de Jocs i fins i tot Responsable de Montetització i Fundador/a de Startup.

Assignatures

El màster s’imparteix de dilluns a divendres.

Obligatòries

 • Tendències en el context de l’economia digital
 • Narrativa Transmèdia
 • Monetització i nous models de negoci digital
 • Emprenedoria en el context de l’Economia Digital
 • Gestió de Projectes de l’Economia digital
 • Habilitats directives i Treball de Final de Màster (TFM)

Optatives

 • Tecnologies Digitals
 • Màrqueting digital
 • Gamificació
 • Legislació i Propietat Intel·lectual en Economia digital
 • Usabilitat Avançada

Accés

El perfil d’entrada és múltiple, ja que es tracta d’emprendre per una banda i de treballar en grups multidisciplinaris per l’altra. Múltiples perfils sumen més i ajuden a pensar “diferent” i per tant, a innovar en la conceptualització de nous productes o serveis digitals. Per tant, els perfils recomanats per a aquesta titulació són diversos: estudiants amb coneixements bàsics d’Art, Humanitats, Enginyeria, Món Empresarial, Màrqueting i/o per suposat Continguts Digitals Interactius al nivell que es tracten en els diferents graus existents.

Normativa pròpia de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI):

Sol·licitud de títols

image-slider-grau
image-slider-grau-bn

Información General

Duración: 1 año académico
Créditos: 60 ECTS

El título de Máster oficial en Producción y Emprendimiento de Contenidos Digitales está adscrito a la rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas. El plan de estudios presenta una estructura en materias que se organizan en un año académico, con 60 ECTS desglosados ​​en dos semestres.

Se trata de un Máster que se centra en el perfil PRODUCER de la industria digital. Es decir el estudio y práctica de los diferentes modelos y partes del negocio desde la gestión de proyectos y aspectos legales como la propiedad intelectual hasta la monetización del producto pasando por el marketing digital. Hasta aquí podríamos compararlo con muchos Master que ya existen en nuestra oferta académica más cercana. Pero el Master de ENTIDAD-UB en PRODUCCIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE CONTENIDOS DIGITALES va más allá ya que incorpora nuevos ámbitos que mejorarán la capacidad creativa y ejecutiva del PRODUCER como Tecnologías Digitales, Gamificación, Usabilidad avanzada o narrativa transmedia.

La suma de los conocimientos de gestión con nuevos lenguajes y tecnologías lo convierte en un Master único. No es una casualidad que este Master se haga a ENTIDAD-UB. Con dos grados especializados en formar developers y artists y con una sólida base de game designer ambos, en nuestro centro se dan las condiciones para un ecosistema creativo para la interrelación de los diferentes roles de la industria del videojuegos y digital en general, por coworking y para establecer redes de complicidad para tus proyectos.

La estructura del Máster está formada por materias referentes a: Tecnología de la Innovación; Arte, Diseño Visual y Creatividad; Estrategia y Gestión de Negocio; Innovación y Nuevas Tendencias en Producción y Emprendimiento de Contenidos Digitales, Herramientas para la Producción y la Emprendeduría de Contenidos Digitales, además del trabajo de fin de máster. Esta planificación garantiza la correcta adquisición de las competencias del título, que se instala en el ámbito de la Economía Digital.

Salidas profesionales

Como perfiles de salida del programa de máster que nos ocupa, con un claro espíritu emprendedor además de formativo en las áreas relativas a la gestión de este tipo de proyectos lúdico-artísticos, podemos referirnos a los siguientes, referentes a Negocio Digital : CDO o Chief Digital Officer, Director / a de Proyectos Digitales, Responsable de Producción y / o de Producto Digital, Director / a de Contenidos, Diseñador / ao Arquitecto / a de Economía Digital, Director / a de Desarrollo de Negocio Digital, diseñador / a de Crowdfunding, Analista de Juegos e incluso Responsable Montetització y Fundador / a de Startup.

Asignaturas

El máster se imparte de lunes a viernes.

Obligatorias

 • Tendencias en el contexto de la economía digital
 • Narrativa transmedia
 • Monetización y nuevos modelos de negocio digital
 • Emprendimiento en el contexto de la Economía Digital
 • Gestión de Proyectos de la Economía digital
 • Habilidades directivas y Trabajo de Fin de Máster (TFM)

Optativas

 • Tecnologías Digitales
 • Marketing digital
 • Gamificación
 • Legislación y Propiedad Intelectual en Economía digital
 • Usabilidad Avanzada

Acceso

El perfil de entrada es múltiple, ya que se trata de emprender por un lado y de trabajar en grupos multidisciplinares para la otra. Múltiples perfiles suman más y ayudan a pensar “diferente” y por tanto, a innovar en la conceptualización de nuevos productos o servicios digitales. Por lo tanto, los perfiles recomendados para esta titulación son diversos: estudiantes con conocimientos básicos de Arte, Humanidades, Ingeniería, Mundo Empresarial, Marketing y / o por supuesto Contenidos Digitales Interactivos al nivel que se tratan en los diferentes grados existentes.

Normativa propia de la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas (ENTI):

Solicitud de títulos